Политика за поверителност

Данни за администратора и за контакт с него

Администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с използването на сайта booksforkids.bg, е Сдружение „Асоциация за култура и книжовност“, ЕИК 176603831, адрес гр. София, бул. Ал. Дондуков №5, вх. 4, ет. 2, cultlitera@gmail.com, тел. 0897 892 781.

 „Асоциация за култура и книжовност“ полага всички необходими грижи за това Вашите лични данни да бъдат обработвани съобразно правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз. Сдружението е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или непозволено използване на Вашите лични данни.

С каква цел събираме Вашите данни?

Ние обработваме Ваши лични данни, когато използвате услугите ни и/или желаете да се абонирате за нашия бюлетин чрез https://www.booksforkids.bg.

На какво основание обработваме Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за това и единствено с оглед на посочените по-горе цели.

Какви видове лични данни събираме?

За целите, описани по-горе, субектите на данни се съгласяват да предоставят трите си имена и имейл адрес.

На кого предоставяме Вашите данни?

„Асоциация за култура и книжовност“ не предоставя Вашите лични данни на трети лица, вкл. в трети държави или международни организации, нито ги използва за маркетингови цели.

Какви са Вашите права като субекти на данни и какъв е начинът на упражняването им?

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

  • право на достъп;
  • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  • право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • право на ограничение на обработването;
  • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор;
  • право на възражение, ако са налице посочените условия в РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
  • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
  • право на жалба до Комисията за защита на личните данни - град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел: 02/91-53-518, cpdp.bg, или до съда.

При необходимост от информация относно обработката на личните Ви данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас писмено или по електронен път и да посочите конкретно Вашето искане.

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите. Защитаваме Вашите данни като контролираме достъпа на лица до местата, на които съхраняваме документи съдържащи лични данни, активна Firewall защита, антивирусна програма, анонимизирани IP адреси.

Настоящата Политика може да бъде променяна от страна на Асоциацията.